תקנון שימוש באתר Go Under של חברת טנגה לינג’רי בע”מ

***כרגע בעקבות הודעת משרד הבריאות ישנם שינויים בזמני האספקה***

לקוחות יקרות! ניתן לבצע הזמנות באתר ,ההזמנות כרגע יסופקו בתדירות קצת יותר מצומצמת בעקבות הנחיות משרד הבריאות ,לכל בעיה, שאלה ומעקב אחרי המשלוחים פנו אלינו במייל :

gounder.sg@gmail.com

אנחנו עושים את כל המאמצים שהמשלוח יגיע אליכן בהקדם.

אוהבים ודואגים שמרו על עצמכן! 

GOUNDER

מבוא

 1. אתר Go Under (www.gounder.co.il, להלן – “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כאתר הרשמי של החברה כהגדרתה להלן. האתר, המהווה חנות וירטואלית, מאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות במגוון המותגים של החברה ולרכוש מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ים, באמצעות האתר.
 2. האתר הינו בבעלות חברת טנגה לינג’רי בע”מ, ח.פ. מס’ 512220948, שמשרדה הרשום ברח’ אבולעפיה 28, תל אביב (להלן – “טנגה” או “החברה”), המפעילה את האתר.
 3. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות ובמיוחד רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.
 5. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר, כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלן, ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 6. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר ולבצע באמצעותו פעולות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

6.1.      המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן – “ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו בהתאם לתנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

6.2.      המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

6.3.      המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. כל משתמש המבצע רכישה באתר מצהיר ומתחייב, עם ובעצם ביצוע הרכישה, כי הוא מודע לתקנון זה ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. מובהר, כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 3. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש על פי שיקול דעתה.
 5. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי הוא/היא מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר.
 6. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת
 7. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח
 8. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי ואישור חברת האשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחיר המעודכן.
 9. רישומי המחשב של החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 10. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן לשם המחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת מוסכם ומובהר, כי החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני המשתמש תמונות מדויקות ככל האפשר.
 11. החברה איננה מתחייבת להחזיק מלאי של כל בגדי הים ו/או מוצרי ההלבשה התחתונה שתמונותיהן מופיעות באתר.
 12. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה השלם והמדויק ביותר. עם זאת יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי-דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או קשורה לכך.
 13. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד בנוסף האתר הוא בלשון נקבה אבל הוא מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
 14. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר Go Under של החברה  מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים; רכישת מוצריםו/או שירותים; יצירת “רשימת מועדפים” – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש; שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות; מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או האינסטגרם של החברה  (מובהר, כי החברה  רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב); תיוג פריט שייבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות; הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי החברה  אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והחברה  תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

מובהר, כי טנגה  רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה  בפייסבוק ו/או באינסטגרם כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן – “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עלול לפגוע בשמה של טנגה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי טנגה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטגרם וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה  תישמר ללא הגבלת זמן.

כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או לעמוד האינסטגרם, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לחברה  מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה  ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה  בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה  כאמור.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”).

לתשומת הלב, טנגה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וכי ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל (השינויים נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב).

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה  להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה  עקב שיבוש הפעלת האתר.

כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה  בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “הפריטים”.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה  תקבל אישור מאת חברות כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה טנגה  רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה וחשבונו יזוכה בסך חיוב הפריט. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה  ובעצם ביצוע ההזמנה מוותר המשתמש מראש על כל טענה כאמור.

טנגה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תירשם במחשבי החברה  וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של החברה  איננו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקה לבית המשתמש

החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח כץ משלוחים”). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 8 ימי עסקים) . טנגה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל וכן בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. החברה  אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן – “דמי משלוח 25 ש”ח “). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח ייגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

זמני האספקה המפורטים לעיל יימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן מאשר המשתמש, כי ידוע לו כי החברה  לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים וכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה  תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

מובהר כי החברה  איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, החברה  תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות טנגה  או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. מוסכם כי החברה  ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

לשליח של חברת כץ אין אישור להשאיר את החבילה לייד הדלת \מחוץ לדלת \מעבר לדלת אם לא קיבל לכך הוראה מפורשת מהאחראי עליו, במידה והלקוח מבקש זאת יש לציין את זה ב ” ההערות להזמנה ” או לחילופין להתקשר אלינו על מנת שניידע את חברת השליחויות על מתן אישור זה.

מחלקת שירות לקוחות – מענה טלפוני בשעות 10:00 – 16:00 במספר טלפון 03-5184063; דוא”ל – gounder.sg@gmail.com

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן – “חוק הגנת הצרכן”) או, לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

ביטול העסקה בתוך שעתיים מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול באמצעות הדוא”ל או טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-5184063. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצרה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ושלם ולא נעשה בו כל שימוש ובכלל זה המוצר באריזתו המקורית שלא נפתחה.

למען הסר כל ספק מובהר ומודגש בזאת, כי כל מוצרי התחתונים אינם ניתנים להחלפה בכל מקרה – וזאת בהוראת משרד הבריאות.

ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לחנות החברה ולא נעשה בו כל שימוש ובכלל זה באריזתו המקורית שלא נפתחה. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לחנות החברה.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של חברת טנגה לינג’רי בע”מ בדוא”ל:gounder.sg@gmail.com
או בטלפון 03-5184063 בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לחנות החברה בצירוף חשבונית ,”דף החזרת מוצר” שצורף למשלוח , ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט אל כתובת טנגה לנג’רי בע”מ תל אביב אבולעפיה 28

בעת החזרת המוצר הלקוח ידרש לבצע תשלום עבור המשלוח, ניתן להחזיר את המוצר באמצעות שירותי הדואר, באמצעות חברת שליחויות או חברת השליחויות איתה GOUNDER עובדת 

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנות החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת אצל החברה, שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות, אבטחה ופרטיות

חברת טנגה לינג’רי בע”מ ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה, שאחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה, בדוא”ל: gounder.sg@gmail.com

ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer), המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה וזאת  מאחר והחברה נעזרת בחברה חיצונית [CreditGuard]  לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של חברת טנגה לינג’רי בע”מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בענhין זה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. חברת טנגה לינג’רי בע”מ מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, החברה  תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה  לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה  צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה  תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי טנגה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטגרם וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה  תישמר ללא הגבלת זמן.

כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או לעמוד האינסטגרם, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לחברה  מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה  ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה  בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה  כאמור

ביטול עסקת הרכישה על ידי חברת טנגה לינג’רי בע”מ

חברת טנגה לינג’רי בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה  ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’ ובהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו; המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים; בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות החברה  לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.

בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה  לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור – החברה  לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של חברת טנגה לינג’רי בע”מ במייל gounder.sg@gmail.com או בטלפון: 03-5184063

תנאים כלליים

 • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר חברת טנגה לינג’רי בע”מ, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, , בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר החברה, , בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה  בלא קבלת הסכמת החברה,  מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר החברה  לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בלא לקבל את הסכמת החברה  מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של חברת טנגה לינג’רי בע”מ, מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, , אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם טנגה לינג’רי בע”מ, שם המותג Go Under,  סימני המסחר של חברת טנגה לינג’רי בע”מ (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיוב’ – הם כולם רכושה של חברת טנגה לינג’רי בע”מ בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של חברת טנגה לינג’רי בע”מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם חברת טנגה לינג’רי בע”מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של המשתמש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.